OPŠTI USLOVI UGOVORA O NAJMU

Opšti uslovi se smatraju sastavnim delom ugovora o najmu koji je sačinjen između LML Rent a car doo kao zakupodavca ( u daljem tekstu LML Rent a car ) i korisnika usluga najma ( u daljem tekstu korisnik ).

Član 1

Odgovornost i obaveze korisnika

Korisnik se svojeručnim potpisom saglasio sa uslovima ugovora i obavezao se na sledeće:

 • Da potvrđuje da je preuzimanjem vozila ustanovio vizuelnim pregledom da je isto preuzeo u ispravnom stanju i bez vidljivih oštećenja
 • Da potvrđuje da je signalizacija u potpunosti ispravna
 • Da potvrđuje da je preuzeo ključ za zaključavanje brave i da je proverio funkcionalnost iste
 • Da potvrđuje da je preuzeo saobraćajnu dozvolu i preteću dokumentaciju ( ako postoji ) za iznajmljeno vozilo .
 • Da će vozilo vratiti na mesto preuzimanja ukoliko to ugovorom nije drugačije precizirano i u roku koji je utvrđen ugovorom .
 • Da će prekinuti vožnju ukoliko dođe do kvara na vozilu koje može ugroziti bilo čiju bezbednost i ukoliko isto ostane na putu na kojem se odvija saobraćaj propisno obeležiti na zakonski propisan način i o događaju odmah obavestiti LML Rent a car
 • Da će vozilo koristiti u svrhe za koje je isto i namenjeno
 • Da će vozilo opteretiti u granicama koje su propisane tehničkim karakteristikama .
 • Da će poštovati saobraćajne propise vezane za ograničenje brzine kao i ograničenje koje je propisano tehničkim karakteristikama a prema dobijenom uputstvu .
 • Da će propisno vezati i obezbediti teret i obeležiti vangabarit ukoliko je u granicama koje su dozvoljene zakonom .
 • Da će redovno kontrolisati pritisak u pneumaticima po uputstvu koje je dobio
 • Da će promeniti sijalicu na svetlosnoj signalizaciji ukoliko ustanovi da je neispravno .
 • Da će obavestiti LML Rent a car o bilo kojem nedostatku koje primeti .
 • Da će zaljučavati bravu ukoliko vozilo ostavlja bez nadzora .
 • Da će savesno čuvati ključ brave i prateću dokumentaciju .
 • Da će ukoliko dođe do bilo kakvog saobraćajnog incidenta u kome je došlo do oštećenja iznajmljenog vozila a bez obzira na to čija je krivica o tome obavesti saobraćajnu policiju i uzeti zapisnik ili propisno popuni Evropski izveštaj o nastaloj saobraćajnoj nezgodi i o svemu tome bez odlaganja obavesti LML Rent a car
 • Da će ukoliko dođe do bilo kakvog oštećenja na vozilu van saobraćaja o tome obavestiti bez odlaganja LML Rent a car i postupiti po uputstvima koje dobije .
 • Da će odmah i bez odlaganja obavestiti policiju i LML Rent a car ukoliko dođe do otuđenja tojest krađe iznajmljenog vozila.
 • Da će ukoliko bude načinjen saobraćajni prekršaj i za isti bude trebalo odgovarati , svu odgovornost prihvatiti na sebe .
 • Da će ukoliko je to potrebno platiti nakdanu za parkiranje i eventualno načinjenu kaznu ili doplatnu kartu ukoliko to nije učinio .
 • Da iznajmljeno vozilo neće koristiti za činjenje krivičnih dela.
 • Da će vozilom upravljati isključivo lica navedena u ugovoru .
 • Da vozilom neće upravljati lica koja su pod dejstvom alkohola ili nedozvoljenih supstanci , lica koja nemaju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije ili je ista istekla ili pod zabranom .
 • Da vozilom neće biti činjeni saobraćajni prekršaji kojim osiguranje ne važi .
 • Da vozilom neće prelaziti državnu granicu osim ako to nije dozvoljeno posebnim uslovima ugovora.
 • Da će platiti naknadu za korišćenje puteva ukoliko je to propisano ( putarina na naplatnoj rampi , vinjeta , mostarina , tunel , brod itd...)
 • Da će bez odlaganja obavestiti Rent a car ukoliko nije u mogućnosti da vrati vozilo u ugovorom predviđenom roku i zatražiti dodadno vreme za najam i platiti prema utvrđenom cenovniku .
 • Izuzetno od plaćanja nadoknade može biti oslobođen ukoliko je došlo do nemogućnosti vraćanja a usled više sile koja nije prouzrokovana krivicom najmodavca
 • Da će se prema vozilu ophoditi i isto upotrebljavati kao dobar domaćin .
 • Obaveza korisnika je da u roku od 15 dana po prijemu zapisnika o proceni štete nadoknadi materijalnu štetu koja je pričinjena na vozilu ukoliko je do nje došlo krivicom korisnika osim u slučaju da je uplatio potpuno osiguranje od svake odgovornost uz napomenu da osiguranje ne važi u slučaju da je vozilom upravljalo lice za koje se utvrdi da je bilo pod dejstvom alkohola ili opojnih supstanci , lice koje ima nevažeću ili isteklu vozačku dozvolu ili lice koje je napustio mesto saobraćajne nezgode pre dolaska saobraćajne policije i načinjenog zapisnika kao i u ostalim slučajevima u kojima ne važi ni polisa obaveznog osiguranja . Osiguranje ne važi za gubitak ključeva kao i gubitak dokumenata ( saobraćajne dozvole i ostalih ukoliko postoje) .
 • U slučaju gubitka ključeva ili dokumenata troškove izrade novih će snositi korisnik .

Član 2

Odgovornost i obaveze LML Renta a car LML Rent a car je u obavezi da : Korisniku obezbedi u potpunosti ispravno vozilo prilikom preuzimanja . Korisniku preda vozilo koje je registrovano u skladu sa zakonom i koje ima važeću registraciju i polisu obaveznog osiguranja od auto odgovornosti minimalno do datuma koji je naznačen kao krajnji rok vraćanja vozila tojest istek najma . Korisniku uz vozilo preda i obaveznu prateću dokumentaciju i opremu koja je obavezna . Korisniku preda ključ za zaključavanje vozila . Ukoliko se pri preuzimanju vozila primeti bilo kakva neispravnost , odmah bez odlaganja istu otkloni. Na zahtev korisnika da pismeno uputstvo ili usmeno demonstrira način korišćenja vozila i pripadajuće opreme .

Član 3

Osnovni uslovi za najam vozila

 • Korisnik je u obavezi da poseduje važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i ličnu kartu a ukoliko je predstavnik pravnog lica i punomoć overenu na memorandumu i da ista dokumenta da na uvid predstavniku LML Rent a car.
 • Korisnik mora da poseduje platnu karticu kako bi bila izvršena preautorizacija ( rezervacija ) sredstava kao sistem obezbeđenja ili da za isto ostavi propisani avans u gotovini ukoliko ugovorom nije drugačije propisano .

Član 4

Plaćanje usluge najma

 • Korisnik je u obavezi da usluge plati avansno , tojest pre početka korišćenja usluga a izuzetno može i po realizaciji ukoliko je to ugovorom definisano.

Član 5

LML Rent a car neće snositi nikakvu odgovornost niti će biti u obavezi da nadoknadi nastalu štetu na stvarima korisnika koja je nastala otuđenjem , gubitkom ili oštećenjem .

Član 6

Ukoliko korisnik ne vrati vozilo u predviđenom roku , smatraće se da je vozilo otuđeno i LML Rent a car će protiv korisnika podneti prijavu nadležnim organima .

Član 7

U slučaju spora po ugovoru , obe strane će pokušati da spor reše vansudskim sporazumom a ako do istog ne dođe nadležan je sud u mestu najmodavca . Za sve što nije predviđeno ugovorom , primenjivaće se zakoni Republike Srbije