OPŠTI USLOVI UGOVORA O NAJMU

Ovi Opšti uslovi se smatraju sastavnim delom Ugovora o iznajmljivanju koji je sačinjen između LML Rent a car doo, kao Najmodavca, (u daljem tekstu: Najmodavac), s jedne strane, i korisnika usluga iznajmljivanja (u daljem tekstu: Korisnik), koji su potpisani na stranici 1 ovog Ugovora.

Identitet Korisnika - potpisnika utvrđen je na osnovu važeće lične karte, za Vozača/e je utvrđeno da imaju važeću vozučku dozvolu, a u slučaju da je Korisnik pravno lice Najmodavcu je prezentirano punomoćje za potpisnika na memorandu pravnog lica koje je Korisnik.

1. PREDMET UGOVORA

Ovim Ugovorom Najmodavac iznajmljuje Korisniku vozilo ili deo vozila koje je opisano na stranici 1 ovog Ugovora, pod uslovima iz ovog Ugovora, odnosno na period i po ceni koja je ugovorena na stranici 1 ovog ugovora.

2. GARANCIJE KORISNIKA

Svojim potpisom na ovom Ugovoru Korisnik garantuje Najmodavcu sledeće:

 • 1. Da je pročitao ove Opšte uslove ugovora i da ih je prihvatio u celosti,
 • 2. Da je, u slučaju da je pravno lice, ovlašćen da vozilo ili deo vozila preuzme u ime i za račun pravnog lica,
 • 3. Da je on ili lice koje će biti neposredni korisnik vozila osposobljeno za upravljanje vozilom odgovorajuće kategorije i da ume da koristi deo vozila koji je Predmet iznajmljivanja.
 • 4. Da je vozilo preuzeo nakon vizuelnog pregleda kojim je ustanovljeno da je vozilo ili deo vozila u ispravnom stanju i bez vidljih oštećenja, uključujući svetlosnu signalizaciju, ključ i njegovu funkcionalnost, a da je na stranici 1 ovog Ugovora u delu za napomene upisao svoje primedbe na stanje vozila ili dela vozila, ako ih je bilo,
 • 5. Da je prilikom preuzimanja vozila ili dela vozila preuzeo i njegovu saobraćajnu dozvolu i prateću dokumentaciju, ako je ima,
 • 6. Da će sve troškove nastale u slučaju gubitka ključeva ili dokumenata nadoknaditi korisnik prema cenovniku koji mu je prezentiran.
 • 7. Da je upoznat sa saobraćajnim propisima vezanim za ograničenje brzine u skladu sa tehničkim karakteristikama konkretnog vozila ili dela vozila, a prema dobijenom uputstvu.
 • 8. Da iznajmljeno vozilo ili deo vozila neće prelaziti državnu granicu osim ako to nije izričito dozvoljeno ovim Ugovorom i navedeno na prvoj stranici u napomenama.
 • 9. Da je upoznat sa uslovima kasko osiguranja, kao i sa slučajevima pod kojima kasko osiguranje ne važi, te da će se pod pretnjom naknade štete uzdržavati od bilo koje radnje koja bi iskljčila kasko osiguranje.
 • 10. Da vozilom neće biti činjeni saobraćajni prekršaji usled kojih osiguranje ne važi.
 • 11. Korisnik posebno garantuje za vozača koji je naveden na stanici 1 ovog Ugovora sledeće:
  • a. Da će ukoliko bude načinjen saobraćajni prekršaj od strane Vozača za vreme korišćenja vozila ili dela vozila, Vozač svu odgovornost prihvatiti na sebe, a da će Korisnik biti solidarno odgovoran za svu štetu nastalu na vozilu i svim licima koja su oštećena u štetnom događaju, bez obzira da li je plaćeno osiguranje.
  • b. Vozač koji je načinio saobraćajni prekršaj se i nakon prestanka Ugovora smatra odgovornim za saobraćajne prekršaje počinjene tokom trajanja Ugovora.
  • c. Da će vozilom koje je Predmet ugovora ili vozilom na koje je priključen iznajmljeni deo vozila upravljati isključivo lica navedena na stranici 1 Ugovora.
  • d. Da vozilom koje je predmet Ugovora ili vozilom na koje je priključen iznajmljeni deo vozila neće upravljati lica koja su pod dejstvom alkohola ili nedozvoljenih supstanci, lica koja nemaju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije ili je ista istekla ili pod zabranom.

3. OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik se obavezuje:

 • 1. Da će se se prema vozilu ili delu vozila ophoditi i isto upotrebljavati kao dobar domaćin ako je fizičko lice, odnosno kao dobar privrednik, ako je pravno lice.
 • 2. Da će prekinuti vožnju ukoliko dođe do kvara na vozilu ili delu vozila koje može ugroziti bilo čiju bezbednost i ukoliko isto ostane na putu na kojem se odvija saobraćaj propisno obeležiti na zakonski propisan način i o događaju odmah obavestiti LML Rent a car,
 • 3. Da će vozilo ili deo vozila koristiti isključivo u svrhu za koje je namenjeno, te da će ga koristiti samo na zakonom dozvoljen način i u zakonom dozvoljene svrhe, jer će u protivnom Najmodavcu dugovati ugovorenu kaznu od 200.000,00 RSD.
 • 4. Da vozilom ili delom vozila neće prevoziti štetne ili opasne materije koje se tom vrstom vozila ili dela vozila ne smeju prevoziti, jer će u protivnom Najmodavcu dugovati ugovorenu kaznu od 200.000,00 RSD
 • 5. Da će vozilo ili deo vozila opteretiti u granicama koje su propisane tehničkim karakteristikama, sa kojima je upoznat prilikom preuzimanja, jer će u protivnom Najmodavcu dugovati ugovorenu kaznu od 200.000,00 RSD.
 • 6. Da održava vozilo u ispravnom stanju dok traje iznajmljivanje, i odgovoran je za njegovu tehničku ispravnost sve do vraćanja vozila ili dela vozila,
 • 7. Da iznajmljeno vozilo neće koristiti za činjenje krivičnih dela.

4. PREVOZ TERETA, TROŠKOVI I INCIDENTI

 • 1. Korisnik se obavezuje da će za vreme korišćenja vozila ili dela vozila, u slučaju da prevozi teret, isti propisno vezati i obezbediti, te da će obeležiti vangabarit, u granicama koje su dozvoljene zakonom.
 • 2. Korisnik se obavezuje da će snositi sve troškove vezane za vozilo ili deo vozila u toku trajanja iznajmljivanja, a posebno:
  • a. naknade za parkiranje, doplatne karte za parkiranje kao i sve novčane kazne koje načini za vreme korišćenja vozila
  • b. naknade za korišćenje puteva ukoliko je to propisano ( putarina na naplatnoj rampi , vinjeta , mostarina , tunel , brod itd...)
 • 3. U slučaju saobraćajne nezgode ili saobraćajnog incidenta Korisnik se obavezuje da će:
  • a. ukoliko dođe do bilo kakvog saobraćajnog incidenta u kome je došlo do oštećenja iznajmljenog vozila a bez obzira na to čija je krivica o tome obavesti saobraćajnu policiju i uzeti zapisnik ili propisno popuni Evropski izveštaj o nastaloj saobraćajnoj nezgodi i o svemu tome bez odlaganja obavesti LML Rent a car,
  • b. ukoliko dođe do bilo kakvog oštećenja na vozilu van saobraćaja o tome obavestiti bez odlaganja LML Rent a car i postupiti po uputstvima koje dobije,
  • c. Korisnik se obavezuje da u roku od 15 dana po prijemu zapisnika o proceni štete nadoknadi materijalnu štetu koja je pričinjena na vozilu ili delu vozila za vreme trajanja iznajmljivanja, ako je do štete došlo krivicom korisnika ili vozača, osim u slučaju da je uplatio potpuno osiguranje od svake odgovornost (uz napomenu da osiguranje ne važi u slučaju da je vozilom upravljalo lice za koje se utvrdi da je bilo pod dejstvom alkohola ili opojnih supstanci, lice koje ima nevažeću ili isteklu vozačku dozvolu ili lice koje je napustio mesto saobraćajne nezgode pre dolaska saobraćajne policije i načinjenog zapisnika kao i u ostalim slučajevima u kojima ne važi polisa obaveznog osiguranja).

5. VRAĆANJE VOZILA

 • 1. Korisnik se obavezuje da vrati iznajmljeno vozilo ili deo vozila u roku koji je naveden na stranici 1 Ugovora.
 • 2. Korisnik se obavezuje da vozilo ili deo vozila vrati na mesto naznačeno za vraćanje vozila na stranici 1 ovog Ugovora.
 • 3. Prilikom vraćanja vozila sačinjava se zapisnik na osnovu vizuelnog pregleda vozila ili dela vozila koji potpisuju obe ugovorne strane i na tom zapisniku se konstuje da li postoje bilo kakva vidljiva oštećenja,
 • 4. Ako Korisnik odbija da potpiše zapisnik Najmodavac je ovlašćen da sačini službenu belešku o tome i da fotografiše oštećenje,
 • 5. Korisnik se obavezuje da snosi troškove popravke svih oštećenja utvrđenih zapisnikom,
 • 6. Korisnik se obavezuje da bez odlaganja obavesti Najmodavca ako nije u mogućnosti da vrati vozilo u roku predviđenom na stanici 1 ovog Ugovora, zatraži dodatno vreme iznajmljivanja i plati dodatno vreme avansno prema dnevnoj ceni utvrđenoj na stranici 1 ovog Ugovora,
 • 7. Ukoliko Korisnik ne vrati vozilo ili deo vozila na vreme a ne javi Najmodavcu da će kasniti sa vraćanjem vozila Najmodavac može smatrati daje vozilo ili deo vozila otuđeno i može ga staviti na potragu,
 • 8. Do vraćanja vozila ili dela vozila, bez obzira na to da li se Korisnik javio da će kasniti Najmodavac ima pravo na dnevnu naknadu utvrđenu na stanici 1 Ugovora.

6. OBAVEZE NAJMODAVCA

Najmodavac je u obavezi da:

 • 1. Korisniku obezbedi ispravno vozilo ili do vozila prilikom preuzimanja.
 • 2. Korisniku preda vozilo ili do vozila koje je registrovano u skladu sa zakonom i koje ima važeću registraciju i polisu obaveznog osiguranja od auto odgovornosti minimalno do datuma koji je naznačen kao rok vraćanja vozila.
 • 3. Korisniku uz vozilo preda i obaveznu prateću dokumentaciju i opremu koja je obavezna.
 • 4. Korisniku preda ispravan ključ za zaključavanje vozila.
 • 5. Na zahtev korisnika da pismeno uputstvo ili usmeno demonstrira način korišćenja vozila ili dela vozila i pripadajuće opreme.
 • 6. Da upozori Korisnika da Najmodavac neće snositi nikakvu odgovornost niti će biti u obavezi da nadoknadi nastalu štetu na stvarima Korisnika koja je nastala otuđenjem, gubitkom ili oštećenjem u toku trajanja iznajmljivanja.

7. PLAĆANJE IZNAJMLJIVANJA

 • 1. Usluga iznajmljivanja se plaća avansno, pre početka korišćenja usluga za period za koji je iznajmljivanje ugovoreno prilikom potpisivanja, prema cenovniku koji je predočen Korisniku.
 • 2. U slučaju odobrenog produžetka iznajmljivanja i naredni ugovoreni period se plaća avansno prema istom cenovniku kojije predočen Korisniku, ako je moguće, a ako nije moguće za naknadni period se izdaje faktura koja se plaća u roku od 3 dana od kada je primi Korisnik.
 • 3. Ukoliko zadržavanje vozila traje duže vreme Najmodavac ima pravo da na kraju svakog meseca u skladu sa pomenutim cenovnikom izdaje i šalje fakturu Korisniku, sa rokom dospelosti od 3 dana.
 • 4. Korisnik prilikom zaključenja Ugovora mora da poseduje platnu karticu kako bi bila izvršena preautorizacija (rezervacija) sredstava kao sistem obezbeđenja ili da za isto ostavi propisani avans u gotovini.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

 • 1. U slučaju spora po ovom Ugovoru, obe strane će pokušati da spor reše mirnim putem, a ako mirno rešenje nije moguće nadležan je stvarno nadležni sud po sedištu Najmodavca.
 • 2. Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se zakoni Republike Srbije
 • 3. Ugovor je sačinjen u dva primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.